Game Publisher
Catan: Cities & Knights – 5-6 Player Extension
Catan: Miasta i Rycerze – Dodatek dla 5-6 graczy
Catan: Städte und Ritter – Ergänzung 5 – 6 Spieler
Catan: Steden & Ridders 5-6 Spelers
Catane: Villes et Chevaliers 5 et 6 joueurs
The Cities and Knights of Catan: 5-6 Player Expansion
Ciudades y Caballeros de Catán: Expansión 5-6 Jugadores
De Kolonisten van Catan: Steden & Ridders (uitbreidingsset voor 5 of 6 spelers)
De Kolonisten van Catan: Steden & Ridders (uitbreidingsset voor 5 of 6 spelers)
Miasta i rycerze z Catanu: Dodatek dla 5-6 graczy
The Settlers fra Catan: Byer & Riddere. Tillægssæt til 5-6 spillere
Settlers från Catan: Städer & Riddare Expansion för 5-6 spelare
Die Siedler von Catan: Städte und Ritter Ergänzungssatz
Die Siedler von Catan: Städte und Ritter Ergänzungssatz
Колонизаторы: Города и рыцари – Расширение для 5-6 игроков
Catan: Städte und Ritter – Ergänzung 5 – 6 Spieler
Catan: Cities & Knights – 5-6 Player Extension

Front Page | Welcome | Contact | Privacy Policy | Terms of Service | Advertise | Support BGG | Feeds RSS
Geekdo, BoardGameGeek, the Geekdo logo, and the BoardGameGeek logo are trademarks of BoardGameGeek, LLC.