Israeli - Sep 2019 - Zero Work - MathTrade
Gadi Oron
Israel
Rehovot
flag msg tools
badge
fghfghfg
Avatar
mbmbmbmbmb
Recommend
8 
 Thumb up
53.00
 tip
 Hide

זוהי החלפה "דלת כללים" למשחקי לוח.GeekGold bag entries are allowed
Games are to be shipped to/from an Israeli address


הכללים הם
כל רשומה היא פריט להחלפה - מותר להחליף כל דבר הקשור למשחקי לוח - כולל כסף וגיקגולד (במקרים כאלו אנא השתמשו ב +altname+ כדי שיוצגו כראוי)

שלב ההצעות מסתיים ביום ראשון 22/9/2019 ב 23:50 לערך

שלב הבקשות מסתיים ביום שבת 29/9/2019 ב 23:50 לערך

לא יהיו עיכובים בשלבים הנ"ל משום סיבה

המשחקים צריכים להמסר או להישלח עד יום שני ה 6/10/2019 - אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים

אחריות המסירה וכן שהמשחקים לא יפגעו במסירה נמצאת אצל המוסר


שימו לב: זוהי החלפה שבה אני לא אפקח על איכות התיאור או על פרטי המציעים - זו אחריותכם לבדוק שכל אינטראקציה מתאימה לכם.


עוד הסברים על החלפות מתמטיות ניתן למצוא כאן:
https://1drv.ms/b/s!ApCjf9n2sJ3JgdsWLgiK6VtWp6UIFw


%Options%
Deadline-Offers: Sunday, Sep 23, 2019 11:50pm +0200
Deadline-Wants: , Sunday, Sep 29, 2019 11:50pm +0200
%End%

Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
 • [+] Dice rolls
[1]  Prev «  1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [14]  |  
51. Board Game: Seeland [Average Rating:6.94 Overall Rank:1266]
Slide
Israel
flag msg tools
קופסה במצב מצוין.
הלוחות והחלקים במצב מצוין.

 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
52. Board Game: Airships [Average Rating:6.39 Overall Rank:1916]
Slide
Israel
flag msg tools
הקופסה, הקלפים, הקוביות, הכל במצב מצוין. 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
53. Board Game: Maori [Average Rating:6.62 Overall Rank:1880]
Slide
Israel
flag msg tools
קופסה: מעט שפשופי מדף בקצוות המכסה.
אריחים, לוחות במצב מצוין.

 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
54. Board Game: San Juan (Second Edition) [Average Rating:7.55 Overall Rank:285]
Slide
Israel
flag msg tools
מהדורה אנגלית (המשחק תלוי שפה)

קופסה: שפשופי מדף קלים בפינות המכסה.
הקלפים במצב מצוין.

 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
55. Board Game: Show Manager [Average Rating:7.03 Overall Rank:1240]
Slide
Israel
flag msg tools
מהדורה שנייה (המחודשת).

קופסה במצב מצוין.
לוח וקלפים במצב מצוין.

 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
56. Board Game: Council of 4 [Average Rating:7.17 Overall Rank:994]
Slide
Israel
flag msg tools
מהדורה גרמנית, אך המשחק נטול שפה.

קופסה במצב מצוין.
לוחות, קלפים וכל יתר החלקים במצב מצוין. 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
57. Board Game: Lord of the Rings [Average Rating:6.75 Overall Rank:798]
Yaron Racah
Israel
Tel Aviv
flag msg tools
mbmbmbmb
משחק שיתופי מאת ריינר קניציה. השחקנים הם ההוביטים המפורסמים, והם מנסים להשמיד את הטבעת. משחק מעולה למי שאוהב את הספרים - מסתבר שקניציה דווקא יודע ליצור משחקים תמטיים ונאמנים למקור. י

קופסה ומכסה: ישנו בלאי (שפשוף, עיקום קל), אבל שניהם שלמים וללא קרעים
חוברת הוראות: ישנה, אך ללא פגם
מעבר לכך, המשחק במצב מצוין: י
אינסרט: ללא פגם
לוחות: ללא פגם
כל החלקים והקלפים נמצאים וללא פגם

גרסה אנגלית
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
58. Board Game: Lost Temple [Average Rating:5.89 Overall Rank:5275]
Yaron Racah
Israel
Tel Aviv
flag msg tools
mbmbmbmb
משחק של היוצר הפורה ברונו פאידוטי (מצודות, ומשחקים רבים אחרים). המשחק משתמש במכניקת בחירת הדמויות של מצודות, אבל המטרה אינה לבנות עיר, אלא להגיע אל עיר אבודה ואוצרותיה דרך ג'ונגל מלא סכנות. י

הקופסה, האינסרט, הלוח, ההוראות, הקלפים הפיונים, הסמנים והאבנים כולם נמצאים וללא פגם.

שפת המשחק: אנגלית
(וגם צרפתית, גרמנית, והולנדית - יש סט קלפים נפרד לכל שפה)

 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
59. Board Game: A Game of Thrones: The Card Game [Average Rating:6.88 Overall Rank:842]
Yaron Racah
Israel
Tel Aviv
flag msg tools
mbmbmbmb
הקופסה כוללת 4 חפיסות קלפים (סטארק, לניסטר, טרגריין, ברתיאון), וגם לוח, סמנים, ומיניאטורות. י

הקופסה וכל החלקים נמצאים וללא פגם. י

 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
60. Board Game: Battlestar Galactica: The Board Game [Average Rating:7.74 Overall Rank:66]
Yaron Racah
Israel
Tel Aviv
flag msg tools
mbmbmbmb
בני האדם מנסים לנווט את הגלקטיקה לכוכב מבטחים, והסיילונים מנסים לחבל במשימה - אבל מיהו אדם ומיהו סיילון? גם בסדרה לא הייתי סגור על זה. י

קופסה: בלאי פינות \ שחיקה קלה (ראו תמונה) י
קלפים: גומיה השאירה פס על הצד של אחת מחפיסות הקלפים. קשה להבחין בכך על הקלפים הבודדים, ואין זה מפריע למשחק
מעבר לכך, כל הלוחות, הקלפים והסמנים ללא פגם

 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
61. Board Game: Britannia [Average Rating:7.21 Overall Rank:637]
Yaron Racah
Israel
Tel Aviv
flag msg tools
mbmbmbmb
משחק מלחמה אפי: 1000 שנות פלישות לאיים הבריטיים, מהרומאים ועד ויליאם הכובש, כאשר כל שחקן משחק כמה עמים פולשים לאורך ההסטוריה. י

בלאי קופסה קל מאוד, כל החלקים נמצאים וללא פגם. י

 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
62. Board Game: Android: Netrunner [Average Rating:7.89 Overall Rank:46]
Yaron Racah
Israel
Tel Aviv
flag msg tools
mbmbmbmb
הגרסה החדשה של משחק הקלפים העתידני - האקרים נגד תאגידים. י

בלאי קל בקופסה
הסמנים והקלפים במצב מצויין.
הקלפים אפילו עברו למינציה (כבוד לבעלים הקודם של המשחק). י

 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
63. Board Game: Tiny Epic Kingdoms [Average Rating:6.63 Overall Rank:1123]
Yaron Racah
Israel
Tel Aviv
flag msg tools
mbmbmbmb
גרסה אנגלית

הקופסה וכל החלקים ללא פגם
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
64. Board Game: Arcane Academy [Average Rating:6.85 Overall Rank:2285]
Yaron Racah
Israel
Tel Aviv
flag msg tools
mbmbmbmb
תחרות כישוף בבית הספר לקוסמים. י
קימוט קל בפינת הקופסה - ראו תמונה. י
ההוראות, כל הלוחות, הסמנים והקלפים נמצאים וללא פגם. י

 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
65. Board Game: Imperial Settlers [Average Rating:7.46 Overall Rank:168]
Yaron Racah
Israel
Tel Aviv
flag msg tools
mbmbmbmb
קופסה ומכסה: ללא פגם
חוברת הוראות: קימוט קל, עם מעט כיתוב בעברית על עמוד השער
אינסרט: ללא פגם
לוחות: ללא פגם
כל החלקים והקלפים נמצאים וללא פגם
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
66. Board Game: Duel of Ages Set 1: Worldspanner [Average Rating:6.56 Overall Rank:2061]
Yaron Racah
Israel
Tel Aviv
flag msg tools
mbmbmbmb
הוצאה ראשונה
גרסה אנגלית

קופסה: מצב טוב - קמט קל באחת הפינות - ראו תמונה
אינסרט: ללא פגם
קלפים, לוחות סמנים וחוקים: נמצאים וללא פגם

התמונות נגנבו מההצעה של גדי בטרייד קודם... י 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
67. Board Game: Miscellaneous Game Accessory [Average Rating:7.13 Overall Rank:4126] [Average Rating:7.13 Overall Rank:80]
Yaron Racah
Israel
Tel Aviv
flag msg tools
mbmbmbmb
חבילה הגיעה - 6 משחקים במחיר אחד: י

Beowulf: The Legend
משחק של ריינר קניציה לפי סיפורו של הגיבור הנורדי
הקופסה: ללא פגם
האינסרט: ללא פגם
קלפים: ללא פגם
הלוח: ללא פגם
החוקים: ללא פגם
שפת המשחק: אנגלית


Limits
משחק קלפים מאת
Uwe Rosenberg
היוצר של
Agricola, Caverna, Bohnanza
ועוד.
בלאי קל מאוד בקופסה, הקלפים במצב מצוין


Munchkin
מצב: ישן אך שחיק
קופסה: שלמה. שחיקה בפינות וקימוט קל
חוקים: קרועים אך קריאים
קלפים: שוחקו ללא סליבים, אבל אין בלאי
שפה: אנגלית


Twilight Squabble
משחק קלפים המדמה את מאבק המעצמות במלחמה הקרה. י
שפשוף קל במכסה, אינסרט קצת קרוע (ראו תמונה). י
ההוראות, הקלפים והסמנים ללא פגם. י


Keep
שוחק פעמיים - הקופסה, ההוראות והקלפים כחדשים. י


Dante's Inferno
השחקנים חודרים לתופת של דאנטה, נלחמים בשדים ולבסוף בלוציפר עצמו. י
הקופסה: שפשופים קטנטנים בפינות, האינסרט מוכתם קלות (ראו תמונה). י
בתוך הקופסה הכל בניילונים: דבר לא נפתח למעט הקופסה עצמה. י
שפת המשחק: אנגלית+altname+ 6 game pack -altname-
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
68. Board Game: Fist of Dragonstones [Average Rating:6.16 Overall Rank:2811]
Yaron Racah
Israel
Tel Aviv
flag msg tools
mbmbmbmb
משחק במצב טוב, אבל משומש

קופסה: שלמה, עם בלאי מדף
אינסרט: מעיכה קטנה וקרע, ראו תמונה
קלפים: מצב טוב אבל אפשר לראות ששוחקו
מסכים: אין פגם
אבנים וחלקים אחרים: אין פגם ואין חוסרים
שקיק בד: ללא פגם

גרסה גרמנית, מצורפים 4 עותקים של רפרנס באנגלית (למעשה צריך רק אחד, כי הקלפים תמיד פתוחים). י

 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
69. Board Game: Kodama: The Tree Spirits [Average Rating:6.79 Overall Rank:1038] [Average Rating:6.79 Unranked]
Yaron Racah
Israel
Tel Aviv
flag msg tools
mbmbmbmb
גרסה אנגלית, כחדש, שוחק פעם אחת

קופסה: ללא פגם
לוח: ללא פגם
קלפים: פגם קל בקלף אחד (ראו תמונה), כל השאר ללא פגם
סמנים: ללא פגם
הוראות: ללא פגם 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
70. Board Game: Pandemic [Average Rating:7.63 Overall Rank:78]
Yaron Racah
Israel
Tel Aviv
flag msg tools
mbmbmbmb
קופסה ואינסרט: בלאי מדף קל, ראו תמונה
לוח: פגם ייצור באחת הפינות (ראו תמונה), מעבר לכך ללא פגם
קלפים: שחיקת משחק כמעט בלתי נראית, מעבר לכך ללא פגם
סמנים: ללא פגם
הוראות: ללא פגם
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
71. Board Game: Android: Netrunner [Average Rating:7.89 Overall Rank:46]
Odyzeus Longbow
msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
משחק אסימטרי מדהים לשני שחקנים
מאבק מוחות ובניית חבילות בין תאגיד דורסני רב לאומי ולהאקר בודד עם אג'נדה.
לצערי לא מגיע אליו כיוון שהוא לשני שחקנים.

זהו אוסף ענק הכולל שתי קופסאות בסיס
הרחבה גדולה
וחמש הרחבות רגילות

Base Game X2 : Android: Netrunner
Android: Netrunner – Creation and Control
Android: Netrunner – Cyber Exodus
Android: Netrunner – Future Proof
Android: Netrunner – True Colors
Android: Netrunner – What Lies Ahead
Android: Netrunner – Opening Moves

כל הקלפים הכפולים נמצאים מלבד כמה זהויות כפולות של ראנרז
כל הקלפים היו מוסלבים בעבר ומצבם מעולה

המשחק מאוד מספק לשני שחקנים שמוכנים להשקיע ללמוד את הקלפים ולפתח להם אסטרטגיות.

לא מתאים לגרסאת הטורנירים בישראל (אם עוד יש כזו) כיוון שהקלפים מתחדשים כל מספר חודשים, אך לזוג כמשחק קופסה מספק חוויה שלמה ומלאה.

המשחק בקופסאות שהדפסתי -
Horizontal tuckboxes
לכל התאגידים והאקרים, עם תמונות מהמשחק המצורפות כממתיקכל המשחק בקופסת בסיס אחת גדולה, ללא קופסאות של ההרחבות
לקופסה שפשופים בפינות אך מצבה טוב וללא קרעים

המשחק בגבעתיים
זמין למסירה בקלות בגבעתיים, תל אביב, ראשון לציון, רמת גן
בהתאם לחוקים המסירה באחריותי.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
72. Board Game: Sail to India [Average Rating:6.76 Overall Rank:1332]
Odyzeus Longbow
msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
המשחק במקור בגרמנית - אך כמעט ולא תלוי טקסט
הדפסתי תחליפים באנגלית:
חוברת ההוראות
קלפי עזר
ולוחות טכנולוגיה

הקלפים במצב מצוין וללא פגם
האינסרט תקין
כל החלקים ישנם כולל חוברת ההוראות המקורית בגרמניתהמשחק בגבעתיים
זמין למסירה בקלות בגבעתיים, תל אביב, ראשון לציון, רמת גן
בהתאם לחוקים המסירה באחריותי.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
73. Board Game: The Agents [Average Rating:6.35 Overall Rank:2646]
Odyzeus Longbow
msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
גרסת הקיקסטארטר
כולל את כל ההרחבות והפרומואים שרואים בתמונה
The Agents: Mission: Critical
The Agents: The Partners
The Agents: The 'Secret' Agents
The Agents: Black Ops
The Agents: The 'Special' Agents

משחק ל3-5 שחקנים
במשחק מכניקה מעניינת שבה בכל פעם שאתה משחק קלף אתה מחליט איזה בונוס תקבל אתה, ואיזה אחד היריבים שלך.
קופסה במצב מצוין
קופסאות בודדות להרחבות מקרטון דק אך במצב תקין
קלפים איכותיים מפלסטיק במצב מצוין

המשחק בגבעתיים
זמין למסירה בקלות בגבעתיים, תל אביב, ראשון לציון, רמת גן
בהתאם לחוקים המסירה באחריותי.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
74. Board Game: Frutti di Mare: Veni, Vidi, Antipasti! [Average Rating:6.65 Overall Rank:6898]
Odyzeus Longbow
msg tools
Avatar
mbmbmbmbmb
משחק לעד שישה שחקנים
כל שחקן הוא "מלך סרטן" המנסה להשתלט על האוקיינוס - או קערת פסטה

שלוש דרכים לנצח במשחק:
לנצח את המלכים האחרים
להגיע עם המלך למרכז הלוח
להגיע עם דג מלכותי למרכז הלוח ולהיות שם בתחילת תורך

במהלך המשחק המלך משיג מטבעות ופנינים, המאפשרים לו לגייס יצורי ים לעזרתו ולשאת נאומים המפעילים כוחות מיוחדים.

לאחר הגיוס בכל תור אפשר להפעיל את כל היחידות שלך, להלחם ביריבים ולסיים את התור.

המשחק חדש לחלוטין שוחק פעם אחת - היה ארוך לטעמנו בחמישה.
דמויות הקרקטון יפות ובאיכות טובה, הבסיסים איכותיים ואינם פוגעים בקרטון.

חוקים - במצב מתוין ותקין - הן החוקים והן ה"תפריטי עזר" לכל שחקן
לוח תקין
קרטונים תקינים
קופסה תקינההמשחק בגבעתיים
זמין למסירה בקלות בגבעתיים, תל אביב, ראשון לציון, רמת גן
בהתאם לחוקים המסירה באחריותי.
 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
75. Board Game: Cargo [Average Rating:5.10 Overall Rank:16717]
Yair Horovitz
Israel
Elkana
flag msg tools
- גירסה: ראשונה באנגלית, יש רק גרסה אחת למשחק
- תיאור מצב הקופסה: חדש בניילון, לא נפתח מעולם, צבע דהה מעט מהשמש אבל כמעט ולא מובחן
- תיאור מצב הלוח: עדיין בתוך הקופסה הסגורה, חדש
- תיאור מצב הקלפים: עדיין בתוך הקופסה הסגורה, חדש
- תיאור מצב שאר הרכיבים: עדיין בתוך הקופסה הסגורה, חדש
- תיאור מצב האינסרט והחוקים: עדיין בתוך הקופסה הסגורה, חדש


 
 Thumb up
 tip
 Hide
 • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
[1]  Prev «  1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [14]  |  
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
[1]  Prev «  1 , 2 , 3 , 4 , 5  Next »  [14]  |