Board Game: Battlestar Galactica: The Board Game [Average Rating:7.74 Overall Rank:66]
Yaron Racah
Israel
Tel Aviv
flag msg tools
mbmbmbmb
בני האדם מנסים לנווט את הגלקטיקה לכוכב מבטחים, והסיילונים מנסים לחבל במשימה - אבל מיהו אדם ומיהו סיילון? גם בסדרה לא הייתי סגור על זה. י

קופסה: בלאי פינות \ שחיקה קלה (ראו תמונה) י
קלפים: גומיה השאירה פס על הצד של אחת מחפיסות הקלפים. קשה להבחין בכך על הקלפים הבודדים, ואין זה מפריע למשחק
מעבר לכך, כל הלוחות, הקלפים והסמנים ללא פגם

 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Loading... | Locked Hide Show Unlock Lock Comment     View Previous {{limitCount(numprevitems_calculated,commentParams.showcount)}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}
{{error.message}}
{{comment.error.message}}
    View More Comments {{limitCount(numnextitems_calculated,commentParams.showcount)}} / {{numnextitems_calculated}} 1 « Pg. {{commentParams.pageid}} » {{data.config.endpage}}