Hide Content
Versions
Pg. 1
RPG Item: Światotworzenie
Nick: 
First Printing
Publisher: 
Year: 2010
Soft Cover
ISBN-13: 978-8393179602
128 pages
Size: A5
Polish
View
Corrections
Link Image
Hide Content
Description Edit | History

Publisher's blurg:

Fan RPG zasiadł przed biurkiem a na pierwszej karcie wycyzelował napis: Mój świat. Przygotował się solidnie, w głowie ma plan settingu, historię, geografię. Przeczytał poradniki o kreacji własnych światów, zna wiele gier, przejrzał strony internetowe już stworzonych uniwersów. Z wypowiedzi na forach dowiedział się, jak pracują nad światami doświadczeni twórcy. Bierze solidny łyk krzepiącego napoju, sięga po kartkę i zaczyna rysować zarys kontynentu...

STOP!

Nie powinien zaczynać od mapy? Dobrze, zatem uruchamia edytor tekstu, puszcza wodze wyobraźni. Nagłówek pierwszego rozdziału nosi tytuł "Historia"...

STOP!

Zaczynanie od historii jest bez sensu? W porządku zaczyna od mechaniki, która nada settingowi niepowtarzalny charakter...

STOP!

To od czego ma zacząć?! Geografii, bestiariusza, rysunków, ikonicznych postaci? A może życia codzienne lub opisu tajnych organizacji?

Zacznij od tej książki! Po prostu, a proces tworzenia światów stanie się jasny i przejrzysty.

Światotworzenie, cykl esejów Andrzeja "Enca" Stója skierowanych do miłośników RPG marzących o kreacji własnego uniwersum, ponownie dostępne! Ba, o swoich pomysłach napisały dla nas takie sławy jak Artur "Garnek" Ganszyniec, Shane Hensley, Tomasz Z. Majkowski czy Paul "Wiggy" Williams.

Twórz światy - Brawurowe i Grywalne!

and translation:

An RPG fan and he sat at his desk and on the first sheet of paper wrote: My World. He prepared himself well and in the head has a plan of setting, history, geography. He read the guides about their own creative worlds, he knows a lot of games, reviewed web sites with already created uniwersów. From the expression on the forums has learned how to work on the worlds of experienced developers. He took a sip of solid drink, reach for the paper and began to draw the outline of the continent ...

STOP!

It should not start from the map? Okay, so runs the text editor, lets your imagination. The header of the first chapter is entitled "History" ...

STOP!

Starting from the story does not make sense? The agenda begins with the mechanics, which will give the setting unique character ...

STOP!

So where to start? Geography, bestiary, drawings, iconic character? Maybe everyday life or depict secret organization?

Start with this book! Simply put, a process of creating worlds will become clear and transparent.

Światotworzenie (eng. Creation of Worlds), a series of essays by Andrzeja Enca Stója is targeted at RPG lovers who are dreaming of creating their own universes, available again! Indeed, about their ideas have written to us also: Artur "Garnek" Ganszyniec, Shane Hensley, Tomasz Z. Majkowski and Paul "Wiggy" Williams.

Create Worlds - Savage and Playable!

Hide Content
More Information Edit | History
This page does not exist. You can edit this page to create it.
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Marketplace
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{product.numforsale}} for sale {{product.price}}
{{product.prettycondition}}
{{product.listdate|truncate:"10"}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content ebay redirect
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No items found
{{item.title}} {{item.timeleft}}
{{item.currentprice}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Images
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No images found
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No videos found
{{video.numrecommend}} {{video.title}} {{video.language}} {{video.username|truncate:"10"}} {{video.numcomments}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{data.config.moduletitle}}
{{subdomain_data.subdomainname}}: [Edit Front Page {{subdomain}}]
[] [Forums »] [Post »] [Search »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No threads found
{{thread.numrecommend}} {{thread.subject}}
Last Post {{thread.lastpostdate|truncate:"10"}} Posted {{thread.postdate|truncate:"10"}}
{{thread.user.username|truncate:"10"}} {{thread.numposts-1}}
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
{{title}}
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No posts found
{{post.numpositive}} {{post.title}}
by
{{post.numcomments}}
Thumbs Up Hide Content
Files
Title | Hot | Recent
[Browse »]  [Upload File »]
Pg. 1 of 1
No Files Found.
Hide Content
Linked Items
Sort: Pg
Pg. 1
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
GeekLists
[Browse »] [Summary »]
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No lists found
{{list.numpositive}} {{list.title}} {{list.username|truncate:"10"}} {{list.numitems}}
{{list.lastreplydate|truncate:"10"}} {{list.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
Statistics
RPG Item Rank: 7930
Num Ratings: 7
Average Rating: 5.86 Ratings Breakdown
Standard Deviation: 0.83
Num Views: 758
GeekBuddy Analysis: Analyze
Similarly Rated: View
Avg. Game Weight: 0.0 Weight Breakdown
Fans: 1
Personal Comments: 0
Users Owning: 13
Users Wanting: 0
Users Trading: 1 [find trade matches]
Price History: View
Total Plays: 0
Plays This Month: 0
Hide Content
Tags
Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Updating...
Thumbs Up {{hidecontent && 'Display' || 'Hide'}} Content
Web Links
1 « Pg. {{module.params.pageid}} » {{data.config.endpage}}
No Web Links Found
Link {{cat}} {{lang}}
{{weblink.postdate|truncate:"10"}}
Hide Content
User Information
Use this tool to rate games, save comments, and manage your collection.