Recommend
8 
 Thumb up
 Hide
2 Posts

War of the Ring (First Edition)» Forums » Sessions

Subject: Dol Amroth was de sleutel / Dol Amroth was the key rss

Your Tags: Add tags
Popular Tags: [View All]
Benny Grootjans
Belgium
Oostende
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb
English translation, see below.

Een verslag van een sessie War of the Ring (eerste editie, Nederlandstalig) vooral uit standpunt van de Vrije Volkeren.

Daarheen en weer terug

Na een verkwikkende rust te Rivendel, ging het reisgezelschap terug op pad met hun zware last. Het doel was het vernietigen van de Ene Ring door hem in de kolkende lava van de doemberg te gooien. Ze hoopten deze reis in alle geheim te kunnen ondernemen zonder dat de duistere heer er wind van kreeg. Jammer genoeg had hij overal spionnen. Zo werd het reisgezelschap ontdekt bij het doorkruisen van het land Hulst.

Omdat ze hun sporen moesten uitwissen, werd het reisgezelschap even opgehouden. Legolas besloot om de groep te verlaten en vertrok naar Breeg. Daar overtuigde hij de mensen van het Noorden om in oorlog te treden tegen de duistere krachten die Midden Aarde bedreigden.

Die Duistere krachten zaten inmiddels niet stil. Isengard en Saruman verklaarden openlijk de oorlog aan de Vrije Lieden en begonnen hun leger uit te breiden.

Het reisgenootschap intussen, maakte opnieuw een klein beetje vooruitgang. Gandalf verliet de groep, samen met Pepijn. Ze gingen samen door Moria naar Fangorn (waar ik jammer genoeg een fout maakte, want volgens de regels moesten ze een beurt wachten in Moria - dit had echter geen grote impact, want Gandalf bleef 2 beurten in Fangorn, terwijl Perpijn daar bleef voor de rest van het spel). Gandalf hoopte dat Pepijn uiteindelijk Boombaard zou ontmoeten om de Enten te doen ontwaken. Stapper leidde nu het reisgezelschap. Gandalf reisde vervolgens door naar Edoras, waar hij transformeerde in Gandalf de Witte.

Saruman zijn legers begonnen aan een veroveringstocht. Eerst viel Breeg, daarna de Gouw en uiteindelijk de Grijze Havens. Legolas kon het tij niet keren en ging mee ten onder. Hij kon echter de Elfen nog overtuigen van de nood om de Vrije Volkeren te steunen. De elfen verklaarden de oorlog aan Sauron en zijn vazallen.

Verse troepen van Sauron arriveerden ook in de Berg Gundabad en in Angmar, want deze landen werden bedreigd door de mannen van het Noorden uit Carrock.

Het reisgezelschap kon zonder verdere problemen Lothloriën bereiken. Stapper vertrok alleen en reisde via Edoras naar Minas Tirith, waar hij zich liet kronen tot koning Aragorn.

Sauron begon nu troepen te mobiliseren met het oog op het veroveren van Dal, Erebor en de Demsterwold Bergen, wat na vele veldslagen uiteindelijk ook lukte.

Het reisgenootschap had inmiddels Lothlorïen verlaten, met Boromir als gids. Ze werden ontddekt door spionnen in de velden van Oost Emmet. De donkere heerser richtte nu zijn aandacht op de jacht naar het reisgezelschap en verplichte hen te vluchten naar de Bruine Landen West. Daar gaven Boromir, Gimli en Merijn hun leven om Frodo en Sam een betere kans te geven om Mordor te bereiken. Hun opoffering was niet zonder nut, met hun nieuwe gids Gollem kwamen de poorten van Mordor in zicht.

Sauron begon het reisgezelschap te vrezen en richtte zijn aandacht ten volle op hen. In een poging hem te verontrusten veroverden de Elfen van Rivendel het gebied Moria. Aragorn zelf begaf zich met een leger naar de velden van Zuid Ithiliën om Sauron uit te dagen. De prins van Dol Amroth kreeg het bevel om uit te rijden om zo Umbar te bedreigen. Dit bleek echter een kapitale fout van de Vrije Lieden. Sauron had een aantal zeerovers van Umbar in dienst genomen en hield hen achter de hand voor net zo'n moment. Dol Amroth, leegelopen en zonder verdediging, was een gemakkelijk doelwit. De zeerovers vielen Dol Amroth binnen en plunderden het leeg (en dit betekende het einde van het spel, 10 punten voor de duistere krachten).

Minas Tirith was nu omsingeld door vijanden. De duistere heer kon nu zijn volle aandacht richten op het vinden van de ring, waardoor het nu maar een kwestie van tijd was voor de Ene Ring terug bij zijn meester terecht zou komen. Het worden donkere tijden voor de Vrije Lieden van Midden Aarde...

War of the ring (first edition, dutch) session report as seen by the Free Peoples.

There and back again

After enjoying some rest at Rivendel, the fellowship was on its way once more. Their goal, to destroy the One Ring, by casting him into the coiling lava streams of mount Doom. They hoped their journey could be undertaken in secrecy, but the dark lord had spies everywhere. These spies discovered them whilst they were crossing the lands of Hollin.

Because they needed to cover their tracks they lost some time there. Legolas decided to leave the fellowship and headed for Bree, where he convinced the men of the North to go to war against the forces of darkness who threatened Middle Earth.

The dark forces were also hard at work. Isengard en Saruman openly declared war on the Free Peoples. They started building an army of orcs.

The fellowship could again make some progress. Gandalf decided to leave them, together with Pippin and headed through Moria towards Fangorn (I made a mistake here. Gandalf and Pippin should have halted a turn in Moria. It didn't have much impact on the game though, because Gandalf stayed in Fangorn for 2 turns and Pippin remained there for the rest of the game). It was Gandalf's hope that Pippin would meet Treebeard there and awaken the ents. Strider now lead the fellowship. Gandalf continued on towards Edoras where he transformed into Gandalf the White.

Saruman ordered his troops to begin conquering. They took Bree, the Shire and eventually the Grey Havens. Legolas could not turn the tide and perished alongside his kinsmen. But before he died he convinced the Elves of the need to support the Free Peoples. The Elves declared war on Sauron and his companions.

Fresh forces were also recruited by Sauron in Mount Gundabad and in Angmar because of nearby armies of men of the North who had come from Carrock.

The fellowship reached Lothloriën and were still in good condition. Aragorn decided his time had come and left the felowship, heading for Edoras. Soon after he would head to Minas Tirith, where he would be crowned into king Aragorn.

Sauron started to mobilise his troops. He had set his eye on the lands of Dale, Erebor and the Woodland Realm. After many hardfought battles he eventually succeeded in this endeavour.

Meanwhile the fellowship had left Lothloriën, guided by Boromir. They were again discovered by spies in the fields of East Emmet. Sauron now committed his full attention to the hunt for the ring. The fellowship was forced to run into the lands of Western Emyn Muil. Further harrasment led to the untimely deaths of Boromir, Gimli and Merry. They did not die in vain though. Now under the guidance of Gollum, Frodo and Sam were nearing the gates of Mordor.

Sauron began to fear the fellowship and again they had his full attention. In an attempt to draw his attention elsewhere, the elves of Rivendel conquered Moria. Aragorn took his army east into the lands of South Ithiliën, where he outed a challenge to the dark lord. The prince of Dol Amroth also recieved orders to ride out with an army so he could threaten the lands of Umbar to the south. Unfortunately to the Free Peoples, this proved to be a capital mistake. Sauron had kept some corsairs from Umbar in reserve. Now the lands of Dol Amroth were without protection, they were free to invade Dol Amroth and loot and pillage to their hearth’s desire (this also meant the end of the game, the dark player reached 10 points with this action).

Minis Tirith was surrounded by enemies, leaving the dark lord free to commit his full attention to the hunt for the ring, wich meant it would only be a matter of time before the One Ring returned to his true master. Dark times loomed ahead for the Free Peoples of Middle Earth...
8 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls
Stephen Meyers
United States
Frederick
Maryland
flag msg tools
badge
Avatar
mbmbmbmbmb

Well written narrative, thanks.
1 
 Thumb up
 tip
 Hide
  • [+] Dice rolls